Wynagrodzenie zasadnicze

Podstawowym dokumentem regulującym zasady wynagradzania w Spółce jest Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. (ZUZP), Pracownikowi przysługuje za wykonaną pracę miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, wynikające z jego kategorii zaszeregowania i stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę, którymi są między innymi premie, dodatek za pracę za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, nagrody jubileuszowe.

 

Świadczenia dodatkowe dla naszych pracowników