1. Manewrowy:
    • sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych;
    • zabezpieczanie odstawionego taboru kolejowego przed zbiegnięciem;
    • obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej;
    • sprawdzanie stanu rozjazdów, na których odbywa się praca manewrowa;
    • wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów.
  2. Dyżurny ruchu:
    • prowadzenie ruchu pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji;
    • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, służących do przygotowania dróg przebiegu dla pociągów;
    • posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy;
    • nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic;
    • koordynowanie pracy manewrowej na stacji;
    • prowadzenie i nadzorowanie pracy na stacji rozrządowej;
    • nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów;
    • wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznic;
    • prowadzenie dokumentacji ruchu pociągów w obrębie stacji;
    • koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji;
    • zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym;
    • współdziałanie z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów.
  3. Maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych:
    • prowadzenie pojazdu trakcyjnego zgodnie z rozkładem jazdy i obowiązującymi przepisami;
    • pełnienie obowiązków kierownika pociągu w czasie jazdy luzem lub prowadzenie pociągu towarowego z hamulcem zespolonym bez drużyny konduktorskiej;
    • wykonywanie poleceń kierownika pociągu i dyżurnego ruchu podczas prowadzenia pociągu;
    • wykonywanie prac manewrowych na stacjach rozrządowych oraz obsługiwanie bocznic kolejowych różnych zakładów przemysłowych;
    • usuwanie drobnych usterek pojazdów trakcyjnych;
    • utrzymywanie pojazdu w czystości, a szczególnie kabiny maszynisty, przedziału maszynowego, szyb i reflektorów;
    • obsługa i utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdu trakcyjnego przydzielonego mu na stałe lub na czas wykonywania przez niego pracy;
    • regularne uczęszczanie na szkolenia okresowe, badania lekarskie i egzaminy sprawdzające;
    • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu trakcyjnego;
    • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
    • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
    • nadzorowanie i kierowanie pracą przydzielonych pomocników maszynistów oraz praktyczne szkolenie ich w zakresie obsługi pojazdu trakcyjnego i prowadzenia pociągu.
  4. Ustawiacz:
    • organizowanie właściwego wykonywania pracy z taborem kolejowym przez zespół manewrowy;
    • koordynowanie pracy lokomotyw oraz poszczególnych czynności podczas wykonywania prac manewrowych przy zestawianiu wagonów w grupy relacyjne i zestawianiu składów pociągów;
    • nadzór nad wykonywaniem pracy manewrowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i taboru oraz terminowość obsługi punktów ładunkowych;
    • szczególny nadzór nad wykonywaniem prac z taborem kolejowym załadowanym towarami niebezpiecznymi;
    • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
    • obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
    • nadzorowanie innych pracowników;
    • wykonywanie niektórych czynności z zakresu manewrowego, dopuszczonych przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji;
    • pełnienie obowiązków kierownika pociągu przy obsłudze bocznic kolejowych
  5. Rewident taboru:
    • przeglądanie taboru kolejowego przybyłego z drogi;
    • wykonywanie drobnych napraw wagonów bez wyłączana ich z ruchu;
    • badanie wagonów po rozładunku i załadunku;
    • kierowanie do odpowiednich warsztatów wagonów z upływającym lub przekroczonym terminem naprawy okresowej oraz wagonów do naprawy bieżącej w wagonowni lub na torach wydzielonych;
    • sprawdzanie taboru kolejowego po wykolejeniu i decydowanie o jego dopuszczeniu do ruchu;
    • sprawdzanie stanu technicznego pociągu przed jego wyjazdem i dopuszczanie pociągu do jazdy;
    • wykonywanie próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu;
    • obserwowanie i nadzorowanie taboru kolejowego w czasie pracy przewozowej;
    • posługiwanie się przepisami i instrukcjami związanymi z obsługą, naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego;
    • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
    • posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
    • kierowanie zespołami ludzi przy naprawie i obsłudze taboru kolejowego
  6. Toromistrz:
    • przeprowadzanie bieżących, okresowych i specjalnych przeglądów linii kolejowych w wyniku obchodów pieszych;
    • wykonywanie w określonych terminach szczegółowych pomiarów toru przez sprawdzanie szerokości, położenia toru w profilu poprzecznym i podłużnym, położenia toru w planie;
    • sprawdzanie stanu przytwierdzeń i pełzania toru, stanu zużycia szyn i podkładów, stanu zanieczyszczenia podsypki oraz odwodnienia torowiska i związanych z tym urządzeń;
    • dokonywanie w określonych terminach szczegółowych oględzin i badań technicznych rozjazdów i skrzyżowań;
    • sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych, na górkach rozrządowych, stanu przyrządów wyrównawczych na mostkach kolejowych oraz krzyżownic przy obrotnicach;
    • sprawdzanie stanu budowli inżynierskich urządzeń drogowych i stacyjnych;
    • informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń: sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznych, energetycznych i zasilania trakcji elektrycznej;
    • wykonywanie, organizowanie i nadzorowanie robót z zakresu napraw konserwacyjnych toru, rozjazdów, podtorza i obiektów inżynierskich, a także napraw bieżących drogi kolejowej;
    • zabezpieczanie prawidłowego i dokładnego wykonywania robót oraz właściwe osłonięcie miejsca pracy sygnałami i wskaźnikami;
    • posługiwanie się przepisami z zakresu budowy i utrzymania dróg kolejowych oraz o ruchu drezyn, wózków roboczych, maszyn drogowych i pociągów gospodarczych uruchamianych do wykonywania prac drogowych;
    • posługiwanie się schematami rozjazdów, czytanie rysunków technicznych, wykonywanie szkiców odręcznych, a także wykonywanie pomiarów instrumentami do niwelacji i tyczenia osi toru i obiektów
  7. Automatyk sterowania ruchem kolejowym:
    • montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych;
    • budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
    • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń;
    • czytanie i wykonywanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach;
    • organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
    • wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy;
    • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
    • instalowanie i sprawdzanie urządzeń ochrony przeciwporażeniowej;
    • ocenianie ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym;
    • obsługiwanie systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
    • kwalifikowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do remontu;
    • wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń;
    • zabezpieczanie stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym
  8. Dróżnik przejazdowy:
    • obsługa rogatek na przejazdach kolejowych strzeżonych;
    • obserwowanie przejeżdżającego taboru kolejowego pod kątem jego prawidłowego osygnalizowania oraz usterek w pracy podwozia i nadwozia;
    • informowanie najbliższego posterunku ruchu o zauważonych usterkach w przejeżdżającym taborze kolejowym;
    • dbanie o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie przejazdu kolejowego;
    • utrzymywanie w należytym stanie przyborów sygnałowych, tarcz, wskaźników i podstawowych narzędzi do konserwacji torów;
    • wykonywanie prostych prac przy konserwacji toru kolejowego w obrębie przejazdu;
    • osygnalizowanie miejsc uszkodzeń toru oraz innych przeszkód na torze, zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
    • utrzymywanie w czystości i porządku powierzonego przejazdu, a w okresie zimowym posypywanie piaskiem drogi kołowej i odśnieżanie powierzonego terenu;
    • posługiwanie się instrukcjami dróżnika przejazdowego i obchodowego o budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej
  9. Dróżnik obchodowy:
    • ocenianie stanu technicznego drogi kolejowej i jej elementów składowych;
    • kontrolowanie stanu szyn, ich przytwierdzenia i stanu luzów oraz kontrolowanie rozjazdów kolejowych;
    • zabezpieczanie miejsc pękniętych szyn oraz innych uszkodzeń podtorza kolejowego;
    • informowanie odpowiednich służb o zauważonych uszkodzeniach linii telefonicznych, energetycznych i sieci trakcyjnej;
    • dokręcanie śrub łubkowych, stropowych oraz wkrętów z ich równoczesnym smarowaniem;
    • czyszczenie żłobków na przejazdach kolejowych niestrzeżonych, a w porze zimowej posypywanie piaskiem oblodzonych odcinków dróg kołowych na dojazdach do tych przejazdów;
    • osygnalizowanie miejsc robót torowych oraz miejsc niebezpiecznych w torze i przeszkód zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów;
    • posługiwanie się instrukcjami i przepisami o wykonywaniu obchodów na liniach kolejowych, utrzymywaniu dróg kolejowych oraz sygnalizacji na kolejach;
    • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska
  10. Nastawniczy:
    • nastawianie zwrotnic, wykolejnic, rygli, semaforów i innych sygnałów znajdujących się na drodze przebiegu pociągów w okręgu nastawczym, który obsługuje;
    • dokonywanie przeglądów rozjazdów, łączników szynowych i odcinków izolowanych;
    • obserwowanie jazdy pociągów, pojazdów pomocniczych lub taboru kolejowego pod względem ich bezawaryjnej pracy i prawidłowego oznakowania;
    • utrzymywanie zwrotnic w położeniu ochronnym w czasie przerw w przebiegach pociągów;
    • uczestniczenie w pracy manewrowej wykonywanej w danym okręgu nastawczym;
    • wykonywanie i doręczanie na polecenie przełożonych rozkazów szczególnych dla pociągów wjeżdżających lub wyjeżdżających;
    • oświetlanie sygnałów, zwrotnic, pomieszczeń oraz terenu wchodzącego w okręg nastawczy lub do niego przylegający;
    • prowadzenie przepisowej dokumentacji ruchowej;
    • obsługiwanie rogatek przydzielonych przejazdów kolejowych;
    • obsługiwanie urządzeń łączności z posterunkami technicznymi, dróżnikami przejazdowymi i innymi na stacji;
    • posługiwanie się przepisami o sygnalizacji, instrukcjami służbowymi, kartami zależności oraz regulaminem technicznym stacji;
    • przestrzeganie warunków bhp i przepisów bezpieczeństwa ruchu pociągów
  11. Zwrotniczy:
    • dokonywanie zewnętrznych oględzin rozjazdów, łączników szynowych i odcinków izolowanych;
    • nastawianie potrzebnych położeń zwrotnic i wykolejnic znajdujących się w drodze przebiegu pociągów w obrębie posterunku zwrotniczego (okręgu nastawczego);
    • nadawanie sygnałów wizualno-słuchowych po należytym ułożeniu i ewentualnym zabezpieczeniu drogi jazdy taboru;
    • obserwowanie jazdy pociągów, pojazdów pomocniczych i pojazdów trakcyjnych, a w razie potrzeby zatrzymywanie ich sygnałem "Stój";
    • oświetlanie wskaźników na zwrotnicach i sygnałach określonych regulaminem;
    • dokręcanie śrub i wkrętów na przydzielonych rozjazdach i wykolejnicach;
    • czyszczenie elementów trących zwrotnic oraz ich smarowanie;
    • odśnieżanie rozjazdów i wykolejnic oraz usuwanie zlodowacenia ich elementów;
    • uczestniczenie w prowadzeniu manewrów w rejonie posterunku zwrotniczego (okręgu nastawczego) i zabezpieczanie odstawionego taboru;
    • stwierdzanie wyjazdu pociągu z sygnałem końcowym;
    • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
    • posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej
  12. Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący spalinowe pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej:
    • prowadzenie pojazdów trakcyjnych i wykonywanie prac manewrowych w obrębie bocznicy
    • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, dotyczącej obsługiwanego pojazdu
    • wykonywanie czynności kontrolnych przed jazdą


Powrót