STATYSTYKA PRZEWOZÓW TOWAROWYCH WG UTK - dane za 2 pierwsze miesiące 2020 roku

UTK opublikował w ostatnim czasie wyniki udziału przewoźników kolejowych mierzonych masą, dane dotyczą lutego 2020 r. Z pewnością dla wielu odbiorców tych danych, w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczej i spadków u pozostałych uczestników rynku, zastanawiający może wydawać się fakt nagłego wzrostu udziału spółki PKP CARGO SERVICE w przewozach do poziomu 2,64% liczonego wg masy towarów (udział>0,5%). Powód takiego stanu rzeczy można wyjaśnić w dość prosty sposób. 

Wskaźniki uwzględniane przez UTK obejmują wszystkie przewozy przesyłek pomiędzy stacjami położonymi na terytorium kraju po liniach zarządców, nawet te, które w minimalnym zakresie wykorzystują infrastrukturę danego zarządcy. Spółka PKP CARGO SERVICE jest co prawda dedykowana w Grupie PKP CARGO do obsługi bocznic kolejowych, jednak świadczy również usługi przewozowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się usługi ostatniej mili, realizowane z racji wykorzystywania potencjału zasobów przy kompleksowej obsłudze bocznic. Jest to naturalne działanie biznesowe, podyktowane tendencjami spadkowymi cen na rynku i próbą zarządzania przychodem oraz utrzymaniem kosztów na odpowiednim poziomie. To właśnie realizacja takiego rodzaju usług spowodowała ostatni wzrost udziału masy naszej Spółki w statystykach, czego potwierdzeniem jest znikomy udział w pracy eksploatacyjnej wyrażonej w ntkm.

Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku w zakresie zapotrzebowania na usługi transportem kolejowym usług, która miała miejsce już roku 2019, spółka PKP CS osiągnęła na koniec tego roku wynik na poziomie 1,29% przewozu masy ogółem [usługi ostatniej mili wyniosły niemal 1,5 mln ton]. 

W styczniu br. Spółka rozpoczęła ponownie realizację kompleksowej obsługi jednej z kopalnianych stacji kolejowych, wraz z przewozem kruszywa skalnego na zwałowisko. Przewóz kruszywa jest realizowany na podstawie dostępu do infrastruktury zarządcy, a każdy uczestnik rynku przewozowego zobowiązany jest raportować dane o takim przewozie do UTK. Dane te wpłynęły zatem bezpośrednio na wyniki przewozowe PKP CARGO SERVICE, powodując wykazanie w statystykach odwrotnego trendu w stosunku do tego jaki można zaobserwować na rynku przewozowym.