PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM)

Decyzją z dn. 14 maja 2015r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał Spółce „Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego” (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe.
Tym samym nastąpiło zatwierdzenie systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (POU) na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE i rozporządzeniem (UE) nr 445/2011.
Wniosek o wydanie Certyfikatu, zawierający Księgę oraz zestaw 16 procedur, będących podstawą funkcjonowania Systemem Zarządzania Utrzymaniem (MMS), złożono 5 stycznia br.
Decyzją o przyznaniu PKP CARGO SERVICE ww. Certyfikatu, Prezes UTK potwierdził, że stopień wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem w organizacji jest właściwy a procesy są właściwie monitorowane i doskonalone.
System Zarządzania Utrzymaniem spółki PKP CARGO SERVICE obejmuje następujące funkcje:
1. Funkcję zarządzania, która umożliwia nadzór nad funkcjami: rozwoju utrzymania, zarządzania utrzymaniem taboru, przeprowadzania utrzymania i ich koordynowanie, a także pozwala zapewnić bezpieczny stan wagonu towarowego w systemie kolejowym.
2. Funkcję zarządzania utrzymaniem taboru, która umożliwia zarządzanie wycofaniem wagonu towarowego do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania (funkcja ta jest częściowo zlecana).
3. Funkcję rozwoju utrzymania , która umożliwia przyjęcie odpowiedzialności za zarządzanie dokumentacją dotyczącą utrzymania, w tym zarządzania konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne, jak również o wyniki działań i korzyści z doświadczenia.
4. Funkcję przeprowadzania utrzymania, która umożliwia przeprowadzanie wymaganego utrzymania technicznego wagonu towarowego lub jego części, włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do użytkowania (funkcja ta jest częściowo zlecana).
PKP CARGO SERVICE od kilku lat prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych w oparciu o posiadane licencje na przewozy kolejowe rzeczy oraz usługi trakcyjne, posiada również wszystkie wymagane Certyfikaty Bezpieczeństwa.
W ramach otrzymanego Certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie ECM, nasza firma jest uprawniona na terenie całej Unii Europejskiej do zarządzania utrzymaniem wagonów towarowych:
1) własnych – w ramach funkcji Przedsiębiorstwo Kolejowe, Posiadacz (pkt 3 Certyfikatu ECM),
2) należących do innych właścicieli (właściciele bocznic, firmy prywatne itp.) – w ramach funkcji Dostawca w Zakresie Utrzymania (pkt 3 Certyfikatu ECM).
 
Uzyskany „Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie” w sposób znaczący wzmacnia pozycję Spółki w zakresie ofertowania usługi w obszarze obsługi bocznic kolejowych, umożliwiając jej rozszerzenie o usługę zarzadzania utrzymaniem wagonów towarowych innych podmiotów będących m.in. właścicielami bocznic.