PKP CARGO SERVICE obsługuje Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” w Radomiu na realizację zadania: „Świadczenie usług spedycyjnych i rozładunkowych z wagonów kolejowych, usług magazynowania opału – miału węglowego oraz nawęglanie i gospodarka odpadami paleniskowymi na terenie Ciepłowni Południe w Radomiu przez okres 3 lat”, w dniu 4 stycznia 2014r. PKP CARGO SERVICE  podpisała umowę o wartości brutto  ok. 5,6 mln zł na świadczenie ww. usług do dnia 31  stycznia 2017r.
PKP CARGO SERVICE obsługę „RADPECu” prowadzi z udziałem podwykonawcy firmy „ENERGOPOZ” sp. z o.o. z Poznania oraz przy wykorzystaniu zasobów technicznych i osobowych PKP CARGO S.A.
 
W segmencie rynku elektrowni i elektrociepłowni obserwuje się przekazywanie firmom zewnętrznym działalności związanej z kompleksową obsługą bocznic kolejowych tj. usług  polegających na nawęglaniu oraz zagospodarowywaniu odpadów paleniskowych. Współpraca z „RADPEC” Radom pozwoli PKP CARGO SERVICE na uzyskanie doświadczenia w tych obszarach, a w dalszej kolejności na zwiększenie udziału Spółki przy obsłudze bocznic kolejowych elektrowni i elektrociepłowni.